Business Inteligence

W przeciętnej firmie codziennie generowanych jest tak dużo danych, że coraz trudniej je analizować. Wówczas nieocenionym wsparciem w zakresie bieżącej analizy sytuacji firmy jest rozwiązanie Business Intelligence.

To co wyróżnia Comarch ERP Altum od innych systemów ERP dostępnych na rynku, to dostępne wprost w systemie, wbudowane narzędzia Business Intelligence na których wraz z Business Process Management opiera się cała Platforma. Narzędzia Business Intelligence pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o trafne analizy i prognozy dostępne w standardzie.

Gotowe Analizy i Raporty

W Comarch ERP Altum pracownicy mają dostęp do wielu gotowych raportów i analiz dostępnych wprost w systemie dotyczących różnych obszarów działalności firmy, m.in. takich jak:

  • Handel i Magazyn – dzięki wsparciu tego obszaru firma może kompleksowo raportować dane związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów,
  • CRM –Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej. Analizy dotyczą m.in. stopnia satysfakcji klienta, oceny jakości oferowanych produktów czy efektywności pracy poszczególnych sprzedawców.
  • Płatności – analiza zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy, dokładna kontrola historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także bieżąca kontrola należności i zobowiązań,
  • Księgowość – pełna analiza obrotów i sald na kontach księgowych, tworzenie zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence stają się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
  • Wyniki operacyjne – informacje na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów.

analizy

Wygodna praca z danymi

  • Raporty elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,
  • Możliwość prostego, samodzielnego tworzenia raportów przez pracowników za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”),
  • Automatyczne powiadomienia i alerty e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach,
  • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne rozwiązanie dla osób pracujących poza biurem.

wygodna

Analizy

Data mining – możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości, np. analiza koszyka zakupów klientów, prognoza sprzedaży, segmentacja klientów.

Analizy oparte na danych statystycznych GUS – możliwość zestawienia informacji z wewnątrz firmy z danymi rynkowymi (np. analiza średnich cen detalicznych wybranych towarów i usług, analiza wskaźników PKB, kursy walut NBP, analiza struktury demograficznej ludności na wybranym terenie, analiza ilości i struktury podmiotów gospodarczych),

Określenie przyszłego zachowania klientów (analiza RFM) – polega ona na grupowaniu informacji dotyczących kontrahentów na podstawie przeszłych zachowań zakupowych. Celem raportu jest znalezienie i ocena najbardziej wartościowych dla przedsiębiorstwa klientów.

Prognozowanie

Symulacje przyszłych scenariuszy biznesowych (analiza What-If) – możliwość skutecznej oceny potencjalnych szans i ryzyk, które mogą wystąpić w działalności przedsiębiorstwa. Określ wielkość, którą chcesz analizować, oraz czynniki mające na nią wpływ, a następnie zobacz, jak zmiany wartości założonych czynników wpłyną na analizowaną wartość (np. wpływ zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży, wpływ zmian cen na wynik finansowy).

Planowanie

Budżetowanie – Dostępne w Comarch ERP Altum narzędzie do budżetowania wspiera definiowanie krótko- i długoterminowych celów dla całej firmy. System koordynuje współpracę w ramach wszystkich działów zaangażowanych w proces budżetowania. Budżetowanie w Comarch ERP Altum umożliwia określanie i realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa, poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu.

Monitorowanie

Business Scorecard – Po zakończeniu procesu planowania, zdefiniowane cele mogą zostać przedstawione w postaci jasnego zestawienia, z wykorzystaniem dostępnego w Comarch ERP Altum rozwiązania Business Scorecard (BSC). Business Scorecard to zestawienie, dzięki któremu zdefiniujesz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi barometrami kondycji firmy. Stała analiza wartości oraz trendu tych wskaźników i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli Ci łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.


Kontakt

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

tel. 61 822 66 62
biuro@integramax.pl

Wsparcie
techniczne

INTEGRAMAX © 2016
REALIZACJA: IADU.pl