Finanse i księgowość

Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych.

Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu Comarch ERP XL do zmieniających się regulacji,
 • Elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzony ręcznie lub za pomocą kreatora,
 • Ergonomia codziennej pracy – szybkie wyszukiwanie kont wg różnych kryteriów,
 • Obsługa pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze danego rodzaju,
 • Wstępne ujęcie zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane,
 • Łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
 • Automatyzacja księgowań – ‘inteligentne’ schematy księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonujące dekretacji,
 • Mechanizm księgowań okresowych – odciążenie od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp.,
 • Kontrola poprawności dekretacji – gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzyma informację o tym fakcie,
 • Automatyczne sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych.

obsluga_ksiegowa

Monitoring kosztów

 • Ewidencja kosztów w oparciu o konta zespołu 4, 5 lub wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”,
 • Łatwa analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja),
 • Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.

VAT pod kontrolą

 • Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT
 • Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT;
 • Rejestr VAT tworzony automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie,
 • Możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT,
 • Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.

monitoring_kosztow

Szeroka paleta form płatności

 • Obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz innych walutach,
 • Możliwość wykorzystania dowolnej ilości form płatności i przypisania dla każdej z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego,
 • Ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali,
 • Współpraca z bankowością elektroniczną – możliwość wymiany danych z listy płatności i zapisów z rejestru bankowego praktycznie z dowolnym bankiem,
 • Łatwa identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych.

Zarządzanie płynnością finansową

 • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje,
 • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów – informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty),
 • Możliwość częściowego rozliczenia należności, czy zobowiązań,
 • Elastyczne wystawianie kompensat – ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne),
 • Wsparcie zapewnienia płynności finansowej dzięki sprawnemu generowaniu upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych.
  prognozowany stan gotówki

szeroka_paleta_form_platnosci

Wielowalutowość

 • Automatyczne pobieranie kursów NBP,
 • Naliczanie różnic kursowych – po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowane,
 • Mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) – kontrola prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych.

Uwzględnienie specyfik produktów finansowych

 • Obsługa leasingu, w tym leasingu walutowego,
 • Obsługa lokat różnych typów (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych).

Środki trwałe

Ewidencja składników majątku trwałego
 • Ewidencja majątku trwałego na podstawie ksiąg inwentarzowych zorganizowanych w wielopoziomową strukturę drzewa,
 • Sprawna ewidencja wyposażenia,
 • Czytelny wykaz składników majątku trwałego wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
 • Możliwość określenia szeregu parametrów na kartotece środka trwałego, m.in.: osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji, miejsce, gdzie znajduje się środek,
 • Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną na podstawie stosownych dokumentów, np.:przyjęcie składnika majątku trwałego, zwiększenie lub zmniejszenie wartości, likwidacja składnika majątku trwałego, amortyzacja, zmiana osoby odpowiedzialnej,
 • Rejestracja umów leasingowych, zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych,
 • Bieżąca kontrola harmonogramu spłat rat leasingowych.
Amortyzacja składników majątku trwałego
 • Możliwość automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych w okresach wskazanych przez użytkownika,
 • Uzależnienie wielkości wygenerowanych odpisów od wskazanej w księdze inwentarzowej metody oraz stawki,
 • Możliwość dwutorowej amortyzacji środktów trwałych:ujęcie bilansowe (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF)
  ujęcie podatkowe,
 • Możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji środków trwałych serwisowanych do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania,
 • Wygodne przygotowanie planu amortyzacji oraz zestawienie odpisów planowanych i rzeczywistych.
Dynamiczne raportowanie

Łatwe uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.


Kontakt

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

tel. 61 822 66 62
biuro@integramax.pl

Wsparcie
techniczne

INTEGRAMAX © 2016
REALIZACJA: IADU.pl